Founding Members:

NAME ADDRESS DESCRIPTION
Mr . Sankhasubha Roy Principal, AGCS Haldia President
Mr. Santanu Maity Bhabanipur, Haldia Secretary
Mr.Saurav Samanta Durgachak, Haldia Jt. Secretary
Mrs.Payel Panda Pandit Township, Haldia Convener
Mr.Sayantan Pandit Haldia Core Member


Honourary Members:

NAME ADDRESS DESCRIPTION
... ... ...
... ... ...
... ... ...


Life Time Members:

NAME MEMBERSHIP NO. BATCH


Annual Members:

NAME MEMBERSHIP NO. BATCH