Founding Members:

NAME ADDRESS DESCRIPTION
Mr . Sankhasubha Roy Principal, AGCS Haldia Chairman
Mr. Santanu Maity Bhabanipur, Haldia Secretary
Mr.Saurav Samanta Durgachak, Haldia Jt. Secretary
Mrs.Payel Panda Pandit Township, Haldia Convener
Mr.Sayantan Pandit Haldia Core Member


Life Time Members:

NAME MEMBERSHIP NO. BATCH


Annual Members:

NAME MEMBERSHIP NO. BATCH